Jesteś tutaj: Newsy Konkurs na najlepszą relację video z Targów Open Farm

Konkurs na najlepszą relację video z Targów Open Farm

 

Jeżeli interesujesz się rolnictwem przyjedź na II edycję Targów Open Farm, stwórz najlepszą relację video i wygraj główną nagrodę!

  1. Zapoznaj się z regulaminem Konkurs na najlepszą relację video z Targów Open Farm
  2. Pobierz, uzupełnij, podpisz i wyślij akredytację medialną
  3. Przyjedź na II edycję Targów Open Farm i stwórz relację video
  4. Wrzuć swój film na YouTube
  5. Zgłoś autorskie naganie za pomocą formularza

Akredytacja medialna - Pobierz

Formularz zgłoszenia video konkursowego - Pobierz

Główna nagroda aparat Panasonic Lumix DMC-G7 ufundowany przez portal TopTraktor.pl

Dziękujemy portalowi TopTraktor.pl – ogłoszenia rolnicze za ufundowanie nagrody w konkursie na najlepszą relację video z Targów Open Farm!

TopTraktor.pl - tu sprzedasz i kupisz maszyny, sprzęt oraz wszelkie towary rolnicze. Wejdź na prosty w obsłudze portal, który pozwoli skontaktować się z kontrahentem bez pośredników. Codziennie nowe ogłoszenia rolników, handlowców i firm z Polski i Europy.

Kliknij i sprawdź ofertę TopTraktor.pl

Toptraktor.pl 

Regulamin konkurs na najlepszą relację video z Targów Open Farm

§ 1

Przepisy ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na najlepszą relację video z Targów Open Farm zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest EUROL Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2 06-200 Maków Mazowiecki NIP: 7571484555.

§ 2

Tematyka i cele konkursu

1. Tematem Konkursu jest przedstawienie w formie  nagrania video II Edycji Targów Open Farm, które odbędą się w 19-20 maja 2018 roku w Sierakowie.

2. Celem Konkursu jest:

1) Zachęcenie uczestników  do aktywności filmowej i proaktywnych postaw wobec polskiego rolnictwa,

2) Popularyzowanie tematyki rolniczej zwłaszcza wśród ludzi młodych,

3) Uhonorowanie zwycięzcy Konkursu nagrodą rzeczową,

4) Promocja Targów Open Farm.

§ 3

Warunki uczestnictwa

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia lub uzyskały zgodę opiekuna prawnego.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są Organizatorzy konkursu oraz członkowie ich rodzin.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Nagrania video zgłaszane do Konkursu muszą stanowić relację z przebiegu II Edycji Targów Open Farm i będą umieszczone przez ich autorów w serwisie YouTube do 31 lipca 2018 roku.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie podpisanej akredytacji medialnej na adres: biuro@openfarm.pl z tytułem maila: akredytacja medialna (imię i nazwisko) do dnia 15.05.2018 roku; umieszczenie autorskiego nagrania z Targów Open Farm w serwisie YouTube oraz dokonanie zgłoszenia konkursowego zgodnie z zasadami określonymi w § 4.

5. Udział w Konkursie warunkuje podanie wymaganych danych.

6. Uczestnik Konkursu  ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do Konkursu.

§ 4

Zasady zgłaszania prac konkursowych

1. Zgłoszenia na Konkurs dokonuje się poprzez umieszczenie autorskiego nagrania video z Targów Open Farm w serwisie YouTube oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze wskazaniem filmu konkursowego i nadesłanie formularza drogą mailową na adres mailowy organizatora: biuro@openfarm.pl

w formie podpisanego pliku pdf w terminie do 31 lipca 2018 roku z tytułem maila „Konkurs video Open Farm”

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace będące:

a) relacją video umieszczoną w serwisie YouTube,

b) relacją video o długości maksymalnie 240 sekund każda.

3. W zgłoszeniu należy wskazać:

1) Imię i nazwisko autora filmu oraz dane kontaktowe (mail, telefon, adres).

2) Oświadczenie o byciu autorem filmu i posiadaniu praw autorskich do niego.

3) Oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu.

4) Oświadczenie o akceptacji regulaminu Targów Open Farm.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wymogów.

5. Każdy uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy, którego  wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

6. Uczestnik wysyłając prace oświadcza, że utwór stanowi dzieło oryginalne, nie narusza  praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich, przepisów prawa, jest wolny od  jakichkolwiek zapożyczeń.

§ 5

Komisja Konkursowa

1. Wszystkie prace spełniające warunki regulaminu podlegają ocenie Komisji  Konkursowej, w składzie powołanym przez Organizatora.

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

§ 6

Nagrody

1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda: Aparat Panasonic Lumix DMC-G7

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania formularzy zgłoszeń konkursowych.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.openfarm.pl

4. Nagroda zostanie wręczona na spotkaniu Organizatora Konkursu z laureatem Konkursu w siedzibie Organizatora w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo udokumentowania chwili wręczenia nagrody fotografiami okolicznościowymi i materiałem video, które będzie mógł wykorzystać w celu promocji Targów Open Farm.

7. Organizator – w przypadku otrzymania informacji lub stwierdzenia, iż nagrodzona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo bądź postanowienia niniejszego Regulaminu – może:

1) wstrzymać się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,

2) odmówić przekazania nagrody przyznanej uczestnikowi Konkursu i przekazać ją na rzecz innego uczestnika Konkursu,

3) w przypadku nagrody już przyznanej – domagać się jej zwrotu, przy zastosowaniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wraz z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

§ 7

Wykorzystanie prac

1. Z chwilą nadesłania formularza zgłoszeniowego autor wyraża zgodę na wykorzystanie formy video w celach promocyjnych.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Przesyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady  Konkursu zawarte w regulaminie.

2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z  akceptacją regulaminu Konkursu  oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.. zm.).

 

Kliknij i sprawdź ofertę TopTraktor.pl

 

Promuj z nami Targi Open Farm. Wstaw baner na swoją stronę lub facebooka!

Pobierz

Pobierz

Pobierz baner i wstaw swoje logo!

Pobierz

Pobierz baner

Pobierz baner

Pobierz baner

Znajdź nas na FB Znajdź nas na YT

Sponsorzy i partnerzy

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl